01dc1997034efb19b6e9db7706501d2eaf147c9777.jpg 福そば 本店3