01bb919862ab64c46e76402211317db7a3f6265d45.jpg そば処 福そば 本店11